Leerstoornissen

Sommige kinderen ondervinden moeilijkheden op school met lezen, spellen en/of rekenen. Soms gaat het over een achterstand die weer kan ingehaald worden. Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding. We spreken dan over een echte leerstoornis. Er zijn drie domeinen waarop leerproblemen zich kunnen situeren. Het is mogelijk dat het kind op meerdere domeinen moeilijkheden ondervindt.

Dyslexie (lezen)

Kinderen met een leesstoornis of dyslexie hebben vaak moeite met het snel herkennen van woorden. Ze lezen vaker fouten en lezen in een traag tempo. Leesproblemen komen vaak samen voor met spellingsproblemen (dysorthografie).

We spreken over dyslexie als:

  • Het leesniveau een groot stuk onder het niveau ligt dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind
  • Het leesniveau lager ligt dan de andere schoolse vaardigheden
  • Het leesprobleem hardnekkig is (d.w.z. dat het probleem blijft bestaan, ondanks veel oefenen)

Dysorthografie (spelling)

Kinderen met een spellingsstoornis of dysorthografie maken veel schrijffouten en schrijven meestal erg traag. Lees- en spellingsproblemen komen vaak samen voor.

We spreken over dysorthografie als:

  • De schoolresultaten voor spelling een groot stuk onder het niveau liggen dat hoort bij de leeftijd, de intelligentie en het schoolniveau van het kind
  • Het niveau voor spelling lager ligt dan de andere schoolse vaardigheden
  • Het spellingsprobleem hardnekkig is (d.w.z. dat het probleem blijft bestaan, ondanks veel oefenen)

Dyscalculie (rekenen)

TypTienTwee©

Voor sommige kinderen is schrijven een hele opgave. Zelfs wanneer ze supertraag werken, blijft het moeilijk om leesbaar te schrijven. In de klas kan de computer worden ingeschakeld om een deel van het schrijfwerk te compenseren. Kinderen die moeite hebben met lezen en/of spelling kunnen in de klas ook rekenen op een PC met specifieke software om hen te ondersteunen. Belangrijk is wel dat ze kunnen typen. Typen is een complexe motorische taak die voor kinderen met leerproblemen vaak moeilijk via de klassieke weg is aan te leren. TypTienTwee probeert hiervoor een oplossing te bieden. 

 

TypTienTwee is een speelse kindvriendelijke manier om blind en foutloos te leren typen. 

 

Bij TypTienTwee wordt de tijdsdruk weggenomen en proberen we alle leerkanalen tegelijk aan te spreken om ieder kind optimale leerkansen te bieden. We leren eerst de letters en letterposities automatiseren via prenten, woorden en versjes om dan vanuit deze kennis over te gaan op de motoriek, het typen zelf. 

 

De nadruk ligt op het motorisch automatiseren van de letters en het juist typen zonder op het toetsenbord te kijken. Het behalen van een hoge typsnelheid is geen doel!

 

De letters worden, in tegenstelling tot bij de traditionele typmethodes, aangeleerd in verticale rijen in plaats van horizontaal. Vreemd? Helemaal niet, als je weet dat elke verticale rij door 1 vinger wordt getypt, dan is dat zelfs heel logisch. 

 

De lessen worden wekelijks gegeven in kleine groepjes van 4 kinderen. Tussen de lessen in wordt natuurlijk ook verwacht dat thuis voldoende wordt geoefend. 

 

De minimumleeftijd is 9 jaar. We vragen je liefst je eigen laptop te gebruiken.